Sobre nosaltres

Qui som

Des de l’inici l’any 1994 fins l’actualitat el personal dels ES (Equips de Suport) es va ampliant poc a poc, seleccionant i especialitzant.

Els fundadors dels ES van ser persones provinents dels equips tècnics i logístics de Sala Cabanyes, de les Colles (comparses festives) de la ciutat, quadres directius d’entitats, així com altres persones amb formació específica en temes de coordinació, prevenció de riscs laborals, seguretat i primera intervenció.

En la actualitat, l’ingredient comú als ES es que tots estem vinculats de forma activa a l’àmbit festiu de la ciutat i que adoptem un compromís de voluntariat per donar un servei de qualitat i qualificat pel desenvolupament segur de la cultura a Mataró.

D’on venim

L’origen  dels  Equips  de  suport  es  situa  dins  Les   Santes (Festa  Major  de Mataró),   a  l’Escapada   (correfoc   principal,   nocturn   i multitudinari)  de  l’any  1994 quan  es  constitueix  per primera  vegada  una estructura  de  prevenció  i  seguretat,  formada  per  voluntariat,  A la documentació de l’acte apareix per primera vegada el terme ”Equips de Suport”.

No serà fins al 1998 quan els Equips de Suport observen la necessitat d’un equipament específic per la tasca que fan, un model totalment innovador en quant al concepte de seguretat integral que es crea. Gràcies a les aportacions dels propis integrants i del Patronat Municipal de Cultura (actual Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró). S’equipen amb vestuari propi, adreçat en primer terme a la protecció personal, que amb el temps s'anirà perfeccionant per donar una major funcionalitat i una resposta adequada al objectiu fixat.

Les primeres pràctiques amb bombers, a l’any 2000, ja fan veure la necessitat d’una formació especifica i continuada, que acabarà sent un pilar bàsic dels ES. Amb aquest esperit es constituirà a l’any 2003 la Comissió Permanent de Foc, integrada per les colles institucionals i els ES, com a mitjà per promoure activitats formatives. Aquest mateix any s’estableix el primer PAU (Plà d’autoprotecció), amb la col·laboració dels ES pel seu redactat (i continuen actualment  col·laborant en  la  redacció  dels  PAU’s  o PEM’s  (Plans d’Emergència  Municipal).

L’any 2004 es produeix la primera formació de socorrisme, amb el mateix objectiu de donar un suport el mes qualificat possible. L’any 2006 s’estableix i implanta el pla de formació continuada que garanteix la formació continuada i el reciclatge dels nostre personal tàctic. Aquest pla inclou formació teòrica i pràctica en pirotècnia d’ús comú, extinció d’incendis, socorrisme (assistència sanitària immediata, maniobres de reanimació cardiopulmonar), comunicacions, Equips de Primera Intervenció, psicologia aplicada a situacions de crisi, coordinació i protocols de seguretat i qualsevol altre que pugui ser útil per la nostra tasca.

La entitat va creixent i cada vegada hi ha més material; al 2006 s’estableix un conveni entre PMC i els ES, que propicia la cessió d’un espai municipal per poder desenvolupar correctament la logística necessària.

L’any 2007 es produeix un punt d’inflexió en la trajectòria del col·lectiu. Es  trenca l’ambigüitat  formal  de  servei  a  la  ciutat,  i  per  acord  amb el PMC el col·lectiu es constitueix com a entitat de dret, amb personalitat jurídica pròpia, i s’estableix un Conveni entre amb dues parts.

Això permet reconvertir en compromisos concrets i tangibles, la voluntat de  col·laboració  dels components  dels  Equips  de  Suport  i  el recolzament   al  seu   servei   per   part   del   PMC, concretant els termes de la col·laboració mútua, al mateix temps que es reconeix oficialment la existència, vàlua i utilitat del col·lectiu.

En la actualitat els ES  estan  implicats  de  forma  activa  en  les  Comissions  de  Cavalcada, Carnestoltes i Festa Major així com als Consells de Cultura i Consell Territorial i donen  un  ple suport  logístic  i  tècnic  a  la Confraria  de  l’Enterrament, organitzadora  del Dimecres de Cendra a Mataró.

Què fem

Aportar una col·laboració qualificada en temes de prevenció, coordinació i seguretat en correfocs i cercaviles amb presència de foc, així com en actes festius tradicionals, singulars i/o emblemàtics d’especial complexitat i/o risc.

Fomentar la difusió dels criteris de seguretat i la cultura de prevenció de riscs en l’àmbit festiu objecte de la nostra activitat principal.

Com ho fem

El servei dels Equips de Suport s’integra, de forma coordinada amb els serveis de seguretat i emergències, dins l’estructura del dispositiu preventiu i/o de coordinació de cada acte concret. Per altre part, els ES promouen conjuntament amb l’IMAC sessions de formació destinades a les Colles de foc i persones vinculades als actes festius amb presencia de foc (AAVV, serveis…).

{

Ara que ja sabeu què som, us direm què no som:

No som bombers. No som sanitaris. No som policies. Només som…

Equips de Suport.